Privatlivspolitik

Oplysninger om Anders Gjesings behandling af dine personoplysninger mv.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Anders Gjesing er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger på denne side.

Anders Gjesing
Klosterlunden 6
4700 Næstved

Telefon: 31423158
E-mail: data@anders-gjesing.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter

Anders Gjesing har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig på følgende måder:

 • På e-mail: data@anders-gjesing.dk
 • På telefon: 31423158
 • Ved brev: Anders Gjesing, Klosterlunden 6, 4700 Næstved

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Kommunikation i forbindelse med valgkamp og øvrige politiske aktiviteter

Som udgangspunkt foretager Anders Gjesing ikke aktive registreringer af personoplysninger i forbindelse med dine almindelige interaktioner på Anders Gjesings hjemmeside, Facebook-side, Instagram-profilen eller LinkedIn-profilen.

Men ved aktiv handling herunder skriftlige henvendelser til hjemmesiden, Facebook-siden, Instagram-profilen eller LinkedIn-profilen kan der foretages begrænset behandling af personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

Fortrolighed

Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed.

Kategorier af personoplysninger

Som led i valgkampsaktiviteter og øvrige politiske aktiviteter kan der behandles personoplysninger. Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i forlængelse heraf.

Disse oplysninger kan omhandle:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Titel
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Politiske interesseområder

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Anders Gjesing videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation og kommunikation via SoMe.
 • Udbydere af system til online spørgeskemaer
 • Udbydere af hostet IT-infrastruktur

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Anders Gjesing overfører som udgangspunkt ikke data til modtagere i tredjelande. Dog benyttes kommunikation og annoncering via Facebook, Instagram og LinkedIn.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Anders Gjesing indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet mig i forbindelse med dialog via hjemmesiden, Facebook-siden, Instagram-profilen eller LinkedIn-profilen samt via evt. spørgeskemaer eller direkte mailkorrespondance.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Henvendelser vil blive gemt, så længe henvendelsen behandles. Herefter slettes korrespondancen. Henvendelser slettes som udgangspunkt efter 180 dage, men mindre lovgivning tilsiger, at det skal gemmes længere (ex. informationer om donationer).

Oplysninger om økonomiske transaktioner

Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i henhold til bogføringsloven og lov om partistøtte i indtil 5 år plus indeværende år.

Tilmelding til nyhedsbreve

Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til evt. nyhedsbreve gemmes, så længe tilmeldingen opretholdes.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Anders Gjesing på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Anders Gjesings behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Anders Gjesing.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Anders Gjesing behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Anders Gjesings almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Anders Gjesing fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Anders Gjesings ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Cookiepolitik

Oplysninger om cookiepolitik på www.anders-gjesing.dk

 

Der sættes som udgangspunkt ingen cookies ved besøg på www.anders-gjesing.dk. Dog er der fra siden link til tredjeparter i form af Facebook, Instagram og LinkedIn. Der er ligeledes indlejret feed fra hhv. Facebook og Instagram.

Der udføres ikke fra ejerens side logning af nogen former for oplysninger og der sættes ikke aktivt cookies i forbindelse med besøg på siden, hverken tracking, marketing eller andre lignende cookies. Der henvises i øvrigt til privatlivspolitiken.

 

Senest opdateret 6. maj 2021.